Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
20 mar

SKRÓCENIE KWARANTANNY W CELU POWROTU DO PRACY.

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo
 
Farmaceuci, podobnie jak przedstawiciele innych zawodów medycznych, stoją na pierwszej linii świadcząc usługi farmaceutyczne osom potrzebującym leków ratujących zdrowie lub życie.
W okresie zagrożenia epidemicznego obecność farmaceuty w pracy jest w tym okresie konieczna i niezbędna. Kierując się tymi względami przedstawiamy informację dotyczącą sposobu skrócenia ewentualnej kwarantanny nałożonej przez  inspektora sanitarnego.
 
Z przepisów prawa (§1. pkt.2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego) wynika, że “Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia”.
 
W świetle wiedzy medycznej w okresie po 7 dniach od nałożenia kwarantanny, wykonanie testu na  obecność koronawirusa SARS-coV-2 w organizmie człowieka poddanego kwarantannie (wynik negatywny) jest przesłanką do stwierdzenia, że osoba, u której wykonano test nie jest zakażona tym wirusem.
Biorąc po uwagę przekazywane w mediach komunikaty Ministra Zdrowia dotyczące możliwości skrócenia kwarantanny w celu wcześniejszego powrotu do pracy Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi informuje, że w przypadkach nałożenia ewentualnej kwarantanny, farmaceuta ma możliwość podjęcia działania w celu skrócenia czasu trwania kwarantanny. Farmaceutom zainteresowanym takim rozwiązaniem sugerujemy wystąpienie do właściwego inspektora sanitarnego z wnioskiem o skrócenie kwarantanny. W następstwie tego wniosku inspektor sanitarny może zlecić wykonanie testu i na jego podstawie wydać decyzję o skróceniu kwarantanny.
 
Z poważaniem
Paweł Stelmach
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
tel. 42 6573038