Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Dokumenty potrzebne do uzyskania prawa wykonywania zawodu (PWZ)


W związku z panującą pandemią Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi informuje, że tymczasowo zmienia zasady składania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną, osobiście, pocztą elektroniczną na adres mailowy biuroizby@oia.lodz.pl lub na profil zaufany /OIA_w_Lodzi/Skrytka ESP w postaci:

 • skan wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty – proszę pobrać>>>,
 • skan orzeczenia lekarskiego pobranego ze strony>>> lub uzyskanego na potrzeby zakładu pracy,
 • skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku farmacja,
 • skan informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu lub taką informację uzyskaną drogą elektroniczną (https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web). Proszę przesłać całość tzn. trzy pliki: plik podpisu kwalifikowanego (.xades), plik .pdf oraz plik .xml,
 • zdjęcia paszportowe 2 szt. (podpisane na odwrocie) muszą fizycznie dotrzeć do izby w oryginale. Można to zrobić za pomocą poczty lub osobiście wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki na listy przy bramie wjazdowej do siedziby OIA w Łodzi, ul. Julianowska 12.

                                                                                                                 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu:

 • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku farmacji,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (inne niż dla celów sanitarno-epidemiologicznych i inne niż wydane w celu rozpoczęcia stażu w aptece),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu - informację wydaje Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, ul.Pomorska 37 lub Sądy Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim i w Sieradzu, po uiszczeniu opłaty w znakach sądowych w wysokości 30,00 zł. (formularz do pobrania poniżej)
  Strona internetowa Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia tel.: 42 664 62 06
 • kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty wraz z oświadczeniami:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
   (kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania poniżej)
 • dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (tzw. paszportowe); każde podpisane czytelnie na odwrocie, tak aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie. 

Dokumenty w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy składać w izbie, na terenie której podejmuje się pracę.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419)

 
Orzeczenie lekarskie dla potrzeb PWZ (76,8 KB)
Kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty (42,5 KB)
Formularz "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu (384 KB)