Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Dokumenty potrzebne do uzyskania prawa wykonywania zawodu (PWZ)


Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu:

 • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku farmacji,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (inne niż dla celów sanitarno-epidemiologicznych i inne niż wydane w celu rozpoczęcia stażu w aptece),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu - informację wydaje Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, ul.Pomorska 37 lub Sądy Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim i w Sieradzu, po uiszczeniu opłaty w znakach sądowych w wysokości 30,00 zł. (formularz do pobrania poniżej)
 • kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty wraz z oświadczeniami:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
   (kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania poniżej)
 • dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (tzw. paszportowe); każde podpisane czytelnie na odwrocie, tak aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie. 

Dokumenty w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy składać w izbie, na terenie której podejmuje się pracę.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1496)

 
Orzeczenie lekarskie dla potrzeb PWZ (76,8 KB)
Kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty (42,5 KB)
Formularz "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu (384 KB)