Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Klauzula obowiązku informacyjnego dla farmaceutów i przedsiębiorców prowadzących aptekę.


Klauzula obowiązku informacyjnego
dla farmaceutów i przedsiębiorców prowadzących aptekę

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Julianowskiej 12 (w skrócie OIA).

2.    Przedstawicielem Administratora jest Prezes mgr farm. Paweł Stelmach, tel. 42 657 30 38, 42 657 35 30, e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl

3.    Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do identyfikacji osoby przedsiębiorcy prowadzącego aptekę i obejmują poza danymi ujawnionymi w CEIDG – numer PESEL, miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, numer telefonu oraz adres e-mail, a także inne dane kontaktowe dobrowolnie przekazane przez przedsiębiorcę, zaś w wypadku spółek prawa handlowego – dane wspólników zamieszczone w rejestrze KRS, adres zamieszkania wspólników odpowiadających całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki oraz dane kontaktowe wszystkich wspólników, prokurentów i członków zarządu oraz farmaceutów będących członkami OIA w Łodzi.

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
W zakresie danych osobowych utrwalonych na dokumentach stanowiących zasób archiwalny – przez okres wskazany przez przepisy ustawy o państwowym zasobie archiwalnym. Dane gromadzone w związku z obowiązkami publiczno-prawnymi są przechowywane przez okres wynikający z przepisów o obowiązkach publicznoprawnych.

5.    Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

a.    organom władzy publicznej na wniosek tych organów w związku z wykonywaniem przez te organy czynności przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, o ile zasięganie informacji o danych osobowych wynika z tych przepisów;

b.    podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w zakresie, w jakim wykonują one czynności zlecone przez Administratora danych w celu wykonywania przez Administratora jego zadań ustawowych.

6.    Jako Administrator danych zapewniamy Państwu prawo do dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie jest to przeciwne prawu powszechnie obowiązującemu.

7.    W stosunku do danych przekazywanych przez Państwa dobrowolnie, możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Państwu nadto prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8.    Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9.    Dostęp do danych osobowych przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość będzie możliwy po udzieleniu Administratorowi upoważnienia do przetwarzania tych danych na odległość.

 

Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskie w Łodzi

mgr farm. Paweł Stelmach

 
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.