Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

REGULAMIN OBRAD REJONOWEGO ZEBRANIA Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.


REGULAMIN OBRAD
REJONOWEGO ZEBRANIA
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.

 

§ 1

 

 1. Okręgowe izby aptekarskie obejmujące obszarem swojego działania województwo lub izbę której liczba członków przekracza 1000 farmaceutów, dzielą się na rejony wyborcze.
 2. Zasady podziału izby na rejony wyborcze ustala okręgowa rada aptekarska.

 

§ 2

Liczbę delegatów na okręgowy zjazd farmaceutów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi wybieranych z poszczególnych rejonów, ustala okręgowa rada aptekarska, przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej, określającej proporcje pomiędzy ilością członków izby do ilości delegatów.

§ 3

 

 1. Zebrania rejonowe zwołuje okręgowa rada aptekarska, delegując jednocześnie ze swojego grona osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg zebrania.
 2. Okręgowa rada aptekarska uchwala regulamin rejonowego zebrania wyborczego.
 3. O terminie, miejscu i celu zebrania rejonowego, farmaceuci danego rejonu powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni wcześniej.

 

§ 4

 

 1. Uczestnik zebrania stwierdza swą obecność na zebraniu podpisaniem listy obecności.
 2. Lista obecności stanowi integralną część dokumentów zebrania.
 3. Farmaceuci biorą udział w zebraniu osobiście z prawem jednego głosu i osobiście biorą udział w głosowaniu.
 4. Głosowania jawne odbywają się zaproszeniami, a tajne - na przeznaczonych do tego i specjalnie oznaczonych kartach.

 

§ 5

 

 1. Zebranie jest prawomocne i zdolne do wybierania delegatów, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków danego rejonu (tzw. quorum).
 2. W przypadku nie spełnienia warunku wymaganej obecności określonej w ust. 1, zwołuje się zebranie w drugim terminie w sposób i czasie określonym w zawiadomieniach - zaproszeniach na zebranie.
 3. Zebranie prawidłowo zwołane w drugim terminie jest zdolne do wyboru delegatów bez względu na liczbę obecnych członków okręgowej izby aptekarskiej danego rejonu.
 4. Liczbę obecnych farmaceutów na zebraniu, ustala się na podstawie listy obecności.

 

§ 6

 

 1. Zebranie otwiera Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej lub wyznaczony przez niego jeden z V-ce Prezesów, który przeprowadza wybory Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania, tworzących Prezydium.
 2. Wybory Prezydium Zebrania odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Kandydatów na przewodniczącego i sekretarzy proponuje otwierający Zebranie oraz uczestniczący w nim farmaceuci.
 3. Prezydium Zebrania kieruje pracami Zebrania zgodnie z regulaminem obrad i w oparciu o zatwierdzony porządek obrad, a w szczególności:
  • czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zebrania oraz porządku na sali obrad,
  • kieruje przebiegiem Zebrania zgodnie z porządkiem obrad,
  • zarządza głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie,
  • ogłasza wyniki głosowań.
 4. Farmaceuci mogą zaproponować zmianę kolejności porządku obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślenie z porządku proponowanych punktów lub wprowadzenie nowych.
 5. Propozycje zmian muszą uzyskać zwykłą większość głosów.

 

§ 7

 

 1. Po objęciu funkcji Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie porządek obrad - przyjęty porządek obrad winien być podany do wiadomości zebranych farmaceutów.
 2. Po przyjęciu porządku obrad dokonuje się wyboru następujących Komisji:
  • Mandatowej, która czuwa nad prawidłowością składania podpisów na listach obecności oraz przelicza ilość złożonych podpisów.
  • Regulaminowej, która czuwa nad przestrzeganiem w trakcie obrad regulaminu.
  • Wyborczej, która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, przyjmuje zgłoszenia, sporządza listy kandydatów oraz przedstawia je Zebraniu,
  • Skrutacyjnej, która przygotowuje karty do głosowania, zbiera karty do głosowania do zamkniętych urn, przelicza głosy i ustala wynik wyborów oraz przedstawia je Przewodniczącemu Zebrania. W przypadku elektronicznego głosowania Komisja Skrutacyjna czuwa nad przebiegiem elektronicznego głosowania, odczytuje zapisy urządzeń elektronicznych ustalając wyniki wyborów oraz przedstawia je przewodniczącemu Zebrania.
 3. Skład ilościowy poszczególnych komisji ustala Zebranie w głosowaniu jawnym.
 4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach na delegatów na Okręgowy Zjazd Farmaceutów.

 

§ 8

Bezpośrednio po dokonaniu wyborów komisji, Przewodniczący Zebrania podaje miejsce, w którym komisje będą pracowały.

§ 9

 

 1. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczących i sekretarzy.
 2. Obrady Komisji prowadzi jej Przewodniczący.
 3. Obrady Komisji są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz i przekazują Przewodniczącemu Zebrania.
 4. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się jawnie. Członkowie Komisji głosujący przeciw wnioskowi mają prawo zgłosić swój sprzeciw do protokołu.

 

§ 10

 

 1. Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania, który po zreferowaniu porządku obrad otwiera dyskusję.
 2. Uczestnicy Zebrania, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem programu, zgłaszają się do dyskusji u sekretarza lub Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń.
 4. Prezesowi okręgowej izby aptekarskiej oraz zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością
 5. Przewodniczący Zebrania może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad określonego porządkiem dziennym, a po dwukrotnym upomnieniu – odebrać przemawiającemu głos.
 6. Uczestnikowi Zebrania nie wolno zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
 7. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników zgłaszających się do dyskusji, Przewodniczący Zebrania może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
 8. Wnioski i oświadczenia nie wygłoszone podczas obrad są składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy i zostają włączone do protokołu Zebrania.

 

§ 11

 

 1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością, a wnioski w tych sprawach poddaje się pod głosowanie przed innymi wnioskami.
 2. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  • uchwalenie tajności posiedzenia,
  • uchwalania tajności głosowania,
  • przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
  • stwierdzenie quorum lub przeliczenie głosów,
  • zamknięcie listy mówców,
  • odesłanie bez dyskusji,
  • głosowanie bez dyskusji,
  • zmianę porządku obrad,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • ograniczenie czasu przemówień,
  • zamknięcie dyskusji.
 3. Zebranie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
 4. Prawo zgłaszania wniosku formalnego mają farmaceuci, uczestniczący w Zebraniu, posiadający czynne prawo wyborcze.

 

§ 12

 

 1. Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski.
 2. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie i porządku głosowania ( i to jedynie przed wezwaniem delegatów do głosowania).
 3. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków w tej samej sprawie w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący.
 4. Poprawki do wniosku najdalej idącego należy poddać pod głosowanie przed głosowaniem nad tym samym wnioskiem.
 5. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje, które wnioski i w jakiej kolejności będą głosowane.
 6. Głosowanie odbywa się jawnie, a wnioski są uchwalane zwykłą większością głosów.

 

§ 13

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Farmaceutów dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nie ograniczonej liczby kandydatów.

§ 14

 

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby z danego rejonu z wyłączeniem farmaceutów, którym zawieszono prawo wykonywania zawodu.
 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby z danego rejonu z wyłączeniem farmaceutów ukaranych przez sąd aptekarski karą upomnienia, nagany – do czasu usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu – w okresie odbywania kary.

 

§ 15

 

 1. Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zebrania rejonowego ustnie lub na piśmie.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko kandydata,
  • imię i nazwisko zgłaszającego, a przy zgłoszeniu pisemnym także podpis
 3. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, ustnie lub na piśmie, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
 4. Uczestnicy zebrania, przed głosowaniem, mają prawo zadawania pytań kandydatom na delegatów.

 

§ 16

 

 1. Listę kandydatów zgłoszonych na delegatów na Okręgowy Zjazd Farmaceutów przedstawia Przewodniczący Komisji Wyborczej.
 2. Zamknięcie i przyjęcie listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 17

 

 1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Farmaceutów przeprowadza się za pomocą karty do głosowania, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów.
 2. Karty do głosowania, opatrzone pieczątką Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, powinny zawierać informację o liczbie delegatów wybieranych na zebraniu oraz wymaganej minimalnej liczbie skreśleń, aby głos był ważny.
 3. Karty do głosowania rozdają członkowie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk tych kandydatów, na których głosujący nie chce oddać swego głosu.
 5. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart do głosowania do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności.
 6. Głos jest nieważny tylko wówczas, gdy liczba skreśleń jest mniejsza od określonej na karcie do głosowania.

 

§ 17 a

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Farmaceutów mogą być dokonywane w trybie elektronicznego głosowania. Nad przebiegiem elektronicznego głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna.

§ 18

 

 1. Wyboru kandydatów na Okręgowy Zjazd Farmaceutów dokonuje się zwykłą większością głosów.
 2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
 3. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc Przewodniczący Zebrania zarządza wybory uzupełniające między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.
 4. W przypadku gdy liczba wybranych kandydatów jest mniejsza od liczby osób przewidzianych do wyborów przeprowadza się wybory uzupełniające.
 5. W wyborach uzupełniających mogą kandydować również osoby, które w poprzednim głosowaniu nie uzyskały wymaganej ilości głosów.
 6. Ostateczne wyniki wyborów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje Przewodniczącemu Zebrania.

 

§ 19

 

 1. Z przebiegu Zebrania sporządza się protokół, którzy podpisują przewodniczący i sekretarze Zebrania. Integralną część protokołu Zebrania stanowią załączone protokoły posiedzeń komisji, lista obecności uczestników i gości, lista wybranych delegatów.
 2. Protokół winien być sporządzony w ciągu siedmiu dni od daty Zebrania.
 3. Protokół winien zawierać: datę, miejsce obrad, liczbę obecnych farmaceutów (według listy obecności) i zaproszonych gości, porządek obrad.
 4. Protokół z Zebrania jest jawny dla wszystkich członków Izby.

 

§ 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza jego zamknięcie.

§ 21

Tekst jednolity regulaminu zebrania rejonowego wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia na posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w dniu 20 września 2011 r. i obowiązuje do odwołania.
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.