Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja ds. farmacji klinicznej


SKŁAD KOMISJI DS. FARMACJI KLINICZNEJ

Przewodniczący:
mgr farm. Damian Piekielny

Wiceprzewodnicząca:
mgr farm. Karolina Paś

 

ZADANIA KOMISJI DS. FARMACJI KLINICZNEJ

 1. współpracuje z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi, i innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących farmacji klinicznej
 2. współpracuje z samorządami zawodowymi w szczególności samorządem lekarskim w celu promowania usług farmacji klinicznej
 3. współpracuje z towarzystwami naukowymi – w szczególności z Polskim Towarzystwem Farmacji Klinicznej , szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi;
 4. współpracuje z komisjami powołanymi przez ORA – w szczególności z komisją ds.. farmacji szpitalnej oraz komisją ds. nauki i szkolenia
 5. współpracuje z komisjami ds. farmacji szpitalnych i klinicznych w innych Izbach Aptekarskich
 6. współpracuje z Kierownikami Aptek Szpitalnych oraz wspiera ich w rozwoju farmacji klinicznej w ich jednostkach
 7. współpracuje ze wszystkimi farmaceutami zainteresowanymi rozwojem farmacji klinicznej i wspiera ich w ich rozwoju zawodowym
 8. organizuje szkolenia z zakresu farmacji klinicznej dla członków OIA w Łodzi zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie zdalnej
 9. wspomaga w organizacji szkoleń wyjazdowych w innych jednostkach w celu rozwoju farmacji klinicznej na terenie województwa łódzkiego
 10. składa do Rady wnioski i postulaty w sprawach farmacji klinicznej
 11. składa do Rady projekty wniosków i opinie w sprawach kształcenia przed - i podyplomowego farmaceutów w szczególności dotyczących zakresu farmacji klinicznej
 12. składa do Rady wnioski o występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich.

 

REGULAMIN KOMISJI DS. FARMACJI KLINICZNEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

§ 1

Komisja ds. farmacji klinicznej jest komisją otwartą. Do prac komisji może być dopuszczany każdy farmaceuta, który zgłosi chęć i zainteresowanie w pracy komisji ds. farmacji klinicznej

§ 2

Przewodniczący komisji ds. farmacji klinicznej wybierany jest przez ORA w Łodzi

§ 3

Zastępca przewodniczącego komisji ds. farmacji klinicznej wybierany przez ORA w Łodzi, na wniosek przewodniczącego komisji.

§ 4

Zadania komisji ds. farmacji klinicznej, przedstawiane są przez przewodniczącego lub jego zastępcę na posiedzeniu ORA w Łodzi i stanowią załącznik do Regulaminu.

§ 5

Posiedzenia komisji odbywają się w zależności od potrzeb.  

§ 6

Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy. O terminie posiedzenia komisji należy powiadomić drogą internetową (strona OIA oraz media społecznościowe prowadzone przez OIA w Łodzi) członków OIA w Łodzi. Posiedzeniami komisji kieruje przewodniczący, który uzgadnia porządek. Uczestnicy spotkania mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku zebrania

§ 7

Wnioski i opinie komisji są przedstawiane Radzie do zatwierdzenia. Wnioski są podejmowane zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw wnioskowi. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka komisji obecnego na posiedzeniu można przeprowadzić głosowanie tajne.

§ 8

Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać: kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego), miejsce i datę posiedzenia imiona i nazwiska osób, które brały udział w posiedzeniu porządek zebrania. Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji komisji ponosi biuro OIA..

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Okręgową Radę Aptekarską i obowiązuje do odwołania.
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.