Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja ds. udzielania rękojmi należytego prowadzenia apteki


SKŁAD KOMISJI DS. RĘKOJMI

Przewodniczący:
mgr farm. Paweł Stelmach

Członkowie:
mgr farm. Izabela Gołota
mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman
mgr farm. Marianna Stefańczyk

 

UCHWAŁA nr 12
XIV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 6 marca 2010 r.


w sprawie: ustalenia terminu ważności uchwały o rękojmi należytego wykonywania funkcji kierownika apteki i hurtowni


XIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Łodzi działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) postanawia:

§ 1


Ustalić, że w przypadku nie podjęcia przez farmaceutę obowiązków kierownika w konkretnej aptece bądź hurtowni przez okres 4 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Okręgową Radę Aptekarską w Łodzi bądź Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki bądź hurtowni, uchwała traci moc.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SEKRETARZ ZJAZDU                                                    PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU
mgr farm. Maria Wyrzykowska                                      mgr farm. Leon Borowiecki

 

 

REGULAMIN KOMISJI DS. RĘKOJMI NALEŻYTEGO PROWADZENIA APTEKI (HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ) OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ W ŁODZI
 
§ 1


Członków komisji ds. rękojmi powołuje i odwołuje ORA ustalając zakres działania komisji oraz powołuje ze swojego składu każdorazowo po rozpoczęciu kadencji jej przewodniczącego. ORA ustala liczbę członków komisji.

§ 2


Zadania Komisji: Udzielenie osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku kierownika apteki, rękojmi należytego prowadzenia apteki na podstawie dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych oraz zespołu cech osobowych charakteru i zachowań składających się na wizerunek osoby zaufania publicznego, na której nie ciążą żadne zarzuty, podważające jej wiarygodność. Komisja współpracuje z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowym sądem aptekarskim.

§ 3


Komisja może występować za pośrednictwem ORA do instytucji zewnętrznych w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania zadań. Biuro OIA przygotowuje dokumenty na potrzeby komisji i prowadzi wszelką niezbędną obsługę techniczną.

§ 4


Posiedzenia komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu – z przerwą w okresie wakacji letnich. Pracami komisji kieruje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji.

§ 5


Pierwsze posiedzenia nowo wybranej komisji zwołuje jej przewodniczący w terminie 14 dni od dnia wyboru. Kolejne posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy. O terminie posiedzenia komisji należy powiadomić telefonicznie jej członków. Posiedzeniami komisji kieruje przewodniczący, który uzgadnia porządek zebrania i stwierdza wymaganą obecność członków uprawniającą do podejmowania wniosków. Członkowie komisji mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku zebrania. Członkowie komisji obowiązania są brać udział osobiście w posiedzeniach i pracach komisji. Członek obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu. W przypadku nienależytego wykonywania obowiązków członka, komisja może zgłosić o odwołanie członka.

§ 6


Wnioski i opinie komisji są przedstawiane Radzie do zatwierdzenia. Wnioski są podejmowane zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw wnioskowi. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka komisji obecnego na posiedzeniu można przeprowadzić głosowanie tajne.

§ 7


Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać: kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego), miejsce i datę posiedzenia imiona i nazwiska członków komisji i innych osób, które brały udział w posiedzeniu porządek zebrania. Przewodniczący jest zobligowany do przedstawienia wniosków i opinii komisji Okręgowej Radzie Aptekarskiej do rozpatrzenia przez nią i nadania biegu. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji i pozostaje on w aktach komisji. Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji komisji ponosi biuro OIA. Wszelkie informacje dotyczące działalności komisji przekazywane członkom OIA muszą uzyskać przed ich przekazaniem akceptację Rady.

§ 8


Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Okręgową Radę Aptekarską i obowiązuje do odwołania.
STANOWISKO NRA ws. obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika aptek (285 KB)
Przebieg pracy zawodowej (48 KB)
Podanie kandydata na kierownika - hurtownia (32 KB)
Wniosek przedsiębiorcy - hurtownia (35 KB)
Wniosek przedsiębiorcy - apteka (35 KB)

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.