Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komunikaty w sprawie: 1. obowiązków po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego; 2. zapewnienia w godzinach pracy apteki obecności personelu fachowego.


Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina, iż:

 1. zgodnie z art. 96 aa ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499), w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchylenia, stwierdzenia jego wygaśnięcia albo nieważności, podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ma obowiązek pisemnie w terminie 7 dni od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, powiadomić o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oddział wojewódzki NFZ, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept oraz wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki lub punktu aptecznego.
        Na podstawie art. 127 da ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, podmiot, który uchybił powyższemu obowiązkowi podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.000 zł, która może zostać nałożona w drodze decyzji:
  - dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ
  lub
  - wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki bądź punktu aptecznego.

 2. w związku ze zwiększeniem się liczby spraw rozpoznawanych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, OIA w Łodzi przypomina o bezwzględnym obowiązku przestrzegania przepisu art 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne w zw. z art 88 ust. 1 ww. ustawy tj. zapewnienia w godzinach pracy apteki obecności personelu fachowego, o którym mowa w ww. przepisach.
        Pod nieobecność ww. farmaceuty apteka powinna pozostawać zamknięta dla pacjentów.
        Brak obecności ww. osoby w godzinach pracy apteki może skutkować nawet wydaniem przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki a także wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Sądem Aptekarskim.Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.