Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

KOMUNIKAT w sprawie wprowadzenia przepisów RODO


Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi, która jest Administratorem danych osobowych farmaceutów będących członkami Izby informuje, iż wprowadziła do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w/w osób zasady i postanowienia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu wykonywania ustawowych obowiązków Izby Aptekarskiej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje każdemu członkowi Izby prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych.

Żądanie realizacji w/w praw należy zgłosić do Administratora danych (OIA w Łodzi) z tym, że żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest ograniczone – wobec ciążącego na Administratorze obowiązku prowadzenia rejestru farmaceutów i wypełniania innych ustawowych obowiązków. Żądanie należy zgłosić pisemnie lub mailowo na adres Izby.

Niezależnie od powyższych uprawnień, farmaceucie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z w/w przepisami RODO przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje zasady:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
 • ograniczenia celu, która oznacza, iż dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
 • zasada minimalizacji danych oznaczająca, iż dane osobowe muszą być ograniczone do tych danych, które są niezbędne do celów, dla których są gromadzone i przetwarzane
 • prawidłowości oznaczająca, iż dane osobowe winny być prawidłowe, a co za tym w miarę potrzeby uaktualnione
 • zasada ograniczenia przechowywania – dane osobowe winny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą
 • zasada integralności i poufności nakazująca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w sposób zabezpieczający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, uniemożliwiające przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych
 • zasada rozliczalności oznaczająca, iż Administrator (OIA w Łodzi) zobowiązany jest do wykazania, iż powyższe zasady są przestrzegane w działalności Administratora.

            Administrator danych osobowych – OIA w Łodzi zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, a także nieuprawnionym ujawnieniem.

 Wszelkie wątpliwości bądź pytania dotyczące powyższych zagadnień należy zgłaszać pisemnie, mailowo bądź telefonicznie do OIA w Łodzi w godzinach jej urzędowania.

 
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.