Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Regulamin obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy


REGULAMIN OBRAD OKRĘGOWEGO ZJAZDU APTEKARZY

OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Najwyższą władzą okręgowej izby aptekarskiej jest okręgowy zjazd aptekarzy.
 2. Zjazd okręgowej izby aptekarskiej obraduje i działa zgodnie z przepisami ustawy o izbach aptekarskich oraz tego regulaminu.
 3. Okręgowa rada aptekarska zwołuje corocznie okręgowy zjazd aptekarzy, a co 4 lata zjazd sprawozdawczo – wyborczy. Delegaci powinni być powiadomieni o terminie i miejscu okręgowego zjazdu przynajmniej na 30 dni przed tym terminem  -  pisemnie w tym: fax, poczta elektroniczna.
 4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd aptekarzy zwołuje okręgowa rada aptekarska:

1)    z własnej inicjatywy,

2)    na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej,

3)    na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,

4)    na wniosek przynajmniej 1/5 członków okręgowej izby aptekarskiej.

 1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd aptekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.

 

§ 2

Okręgowy zjazd aptekarzy w szczególności:

 1. Podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,
 2. Uchwała budżet i ustala zasady gospodarki finansowej izby,
 3. Rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady aptekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu aptekarskiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
 4. Uchwala regulaminy organów izby, z wyłączeniem okręgowego sądu aptekarskiego,
 5. Ustala liczbę członków organów izby i zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
 6. Dokonuje wybory prezesa, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępców, członków okręgowej rady aptekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu aptekarskiego,
 7. Dokonuje wyboru delegatów na  Krajowy Zjazd Aptekarzy.

 

§ 3

 1. W okręgowym zjeździe biorą udział osobiście z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach rejonowych.
 2. W okręgowym zjeździe  sprawozdawczo – wyborczym uczestniczą także, z głosem doradczym, nie będący delegatami członkowie ustępujących organów izby oraz zaproszeni przez Prezesa ORA goście.
 3. Delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych w poszczególnych rejonach obejmujących część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada aptekarska.
 4. Mandat delegata trwa 4 lata.

 

§ 4

 1. Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na obradach podpisaniem listy obecności.
 2. Lista obecności stanowi integralną część dokumentów Zjazdu.
 3. Inne osoby mogą  uczestniczyć w obradach za zgodą Prezesa ORA lub Przewodniczącego obrad, jeśli nie zakłóci to porządku obrad.
 4. Delegaci biorą udział w obradach Zjazdu osobiście z prawem jednego głosu i osobiście biorą udział w głosowaniu.
 5. Głosowania jawne odbywają się mandatami, a tajne – na przewidzianych do tego i specjalnie oznaczonych kartach do głosowania lub za pomocą urządzeń elektronicznych.

 

§ 5

 1. Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli został prawidłowo zwołany oraz bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej liczby delegatów (tzw. quorum).
 2. W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Zjazd może podejmować lub przyjmować:

1)    rezolucje  –  zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata  o podjęcie wskazanego w rezolucji działania,

2)    oświadczenie  –  wyrażające stanowisko Zjazdu w określonej sprawie,

3)    deklaracje  –  zawierające wolę określonego postępowania,

4)    apele  –  zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

 

 

Rozdział II

Wybory Prezydium Zjazdu oraz komisji

 

§ 6

 1. Zjazd otwiera Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej lub wyznaczony przez niego zastępca, zarządza wybór komisji mandatowej, która sprawdza ważność mandatów do głosowania, przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu, z-cy Przewodniczącego i dwóch Sekretarzy, tworzących Prezydium Zjazdu.
 2. Wybory członków Prezydium Zjazdu odbywają się w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów. Kandydatów na przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza proponuje otwierający Zjazd oraz uczestniczący w Zjeździe delegaci.
 3. Prezydium Zjazdu kieruje pracami Zjazdu zgodnie z regulaminem obrad i w oparciu o zatwierdzony porządek obrad, a w szczególności:

1)    czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali obrad,

2)    kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,

3)    zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie,

4)    ogłasza wyniki głosowania.

 1. Delegaci, mogą  zaproponować zmianę kolejności porządku obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślenie z porządku  proponowanych punktów. Propozycje zmian muszą uzyskać zwykłą większość głosów.

 

§ 7

 1. Po objęciu funkcji Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie  przyjęcie porządku obrad oraz  regulaminu Zjazdu. Przyjęty porządek obrad winien być podany do wiadomości delegatów.
 2. Po przyjęciu porządku obrad dokonuje się wyboru następujących komisji:

1)    Regulaminowej, która czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu,

2)    Wniosków i Uchwał, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał i wniosków oraz przygotowuje projekty uchwał,

3)    Wyborczej, która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, przyjmuje zgłoszenia kandydatur na wszystkie stanowiska wybierane na Zebraniu, sporządza listy kandydatów oraz przedstawia je Zebraniu,

4)    Skrutacyjnej, która  przygotowuje karty do głosowania, zbiera karty do zamkniętych urn, przelicza głosy i ustala wyniki wyborów oraz przedstawia je Przewodniczącemu Zebrania.
W przypadku elektronicznego głosowania Komisja Skrutacyjna czuwa nad przebiegiem elektronicznego głosowania, odczytuje zapisy urządzeń elektronicznych ustalając wyniki wyborów oraz przedstawia je Przewodniczącemu Zebrania.

 1. Skład ilościowy poszczególnych komisji ustala Zjazd w głosowaniu jawnym.
 2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do organów Okręgowej Izby Aptekarskiej i na delegatów na Krajowych Zjazd.

 

§ 8

Bezpośrednio po dokonaniu wyborów komisji, Przewodniczący Zjazdu podaje miejsce,  w którym komisje będą pracowały.

 

§ 9

 1. Każda Komisja, o której mowa w § 7 ust. 2 wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.
 2. Obrady komisji prowadzi jej Przewodniczący.
 3. Obrady komisji są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący i sekretarz i przekazują go Przewodniczącemu Zjazdu.
 4. Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Głosowanie odbywa się jawnie. Członkowie Komisji głosujący przeciw wnioskowi mają prawo zgłosić swój sprzeciw do protokołu.

 

 

Rozdział III

Tryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisji

 

§ 10

 1. Obrady Zjazdu prowadzi przewodniczący Zjazdu lub jego zastępca.
 2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem programu zgłaszają się do dyskusji u sekretarzy Zjazdu lub Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń.
 4. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, a po dwukrotnym upomnieniu  –  odebrać przemawiającemu głos.
 5. Uczestnikowi Zjazdu nie wolno zabierać głosu w dyskusji nad tą sama sprawą więcej niż dwa razy.
 6. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników zgłaszających się do dyskusji, Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
 7. Wnioski i oświadczenia nie wygłoszone podczas obrad są składane na piśmie Komisji Uchwał i Wniosków, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy i zostają włączone do protokołu Zjazdu.

 

§ 11

 1. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością,  a wnioski w tych sprawach poddaje się pod głosowanie przed innymi wnioskami.
 2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1)    przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,

2)    uchwalenie tajności posiedzenia,

3)    uchwalenie tajności głosowania,

4)    zamknięcie listy mówców,

5)    zamknięcie dyskusji,

6)    odwołanie do komisji,

7)    głosowanie imienne,

8)    zmianę porządku obrad,

9)    przeprowadzenie głosowania,

10) ograniczenie czasu przemówień,

11) stwierdzenie quorum,

12) przeliczenie głosów,

13) reasumpcję głosowania.

 1. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
 2. Prawo zgłaszania wniosku formalnego mają delegaci Zjazdu.

 

§ 12

 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał, wnioskami oraz propozycjami zgłoszonymi w toku dyskusji, Przewodniczący poddaje je pod głosowanie.
 2. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie i porządku głosowania (i to jedynie przed wezwaniem delegatów do głosowania).
 3. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków w tej samej sprawie w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, o czym decyduje Przewodniczący.
 4. Poprawki do wniosku głównego należy poddać pod głosowanie  przed głosowaniem nad tym samym wnioskiem.
 5. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje, które wnioski i  w jakiej kolejności będą głosowane.
 6. Głosowanie odbywa się jawnie, a wnioski są uchwalane zwykłą większością głosów.

 

§ 13

 1. Zjazd może podejmować uchwały jedynie w sprawach zamieszczonym w porządku obrad (podanym do wiadomości delegatom) przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
 2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, których podjęcie wymaga zgodnie z prawem, innej kwalifikowanej większości.
 3. Głosowanie w sprawach uchwał odbywa się jawnie. Głosy liczą sekretarze Zjazdu.

 

 

Rozdział IV

Wybory członków organów Okręgowej Izby Aptekarskiej

oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

 

§ 14

 1. Okręgowy zjazd aptekarzy dokonuje wyboru: prezesa okręgowej rady aptekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców, członków okręgowej rady aptekarskiej, członków okręgowego sądu aptekarskiego, członków okręgowej komisji rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
 2. Liczbę członków poszczególnych organów (z wyjątkiem liczby delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy) ustala okręgowy zjazd aptekarzy.
 3. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy wybieranych na okręgowym zjeździe określa  uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 

§ 15

 1. Kandydatów zgłasza się podczas Zjazdu ustnie lub pisemnie.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    imię i nazwisko kandydata,

2)    wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu, do którego kandyduje,

3)    imię i nazwisko zgłaszającego (przy zgłoszeniu pisemnym także podpis),

 1. Kandydaturę może zgłosić tylko członek Zjazdu posiadający czynne prawo wyborcze.
 2. Zgłoszony kandydat posiadający bierne prawo wyborcze, obowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie to może być złożone pisemnie.
 3. Uczestnicy  Zjazdu  mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.
 4. Kandydaci do funkcji prezesa ORA obowiązani są do przedstawienia swojego programu działania.

 

§ 16

 1. Wyboru prezesa ORA  i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dokonuje się w pierwszej kolejności.
 2. Oddanie głosu wyborczego odbywa się przez wrzucenie kart do głosowania do urny lub oddanie głosu w systemie elektronicznym.

 

§ 17

 1. Wybory członków organów Okręgowej Izby Aptekarskiej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Komisja wyborcza informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, przyjmuje zgłoszenia kandydatur, a także bada czy zgłoszenia dokonały osoby uprawnione oraz  czy nie zachodzą przeszkody prawne do wyboru kandydatów wynikające z ustawy, sporządza listę kandydatów i przedstawia je Zjazdowi.
 3. Zamknięcie i przyjęcie listy delegatów, o której mowa w ust. 2, następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 18

 1. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania opatrzone pieczątką Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów ze wskazaniem miejsca pracy. Karty do głosowania powinny zawierać informacje o wymaganej minimalnej liczbie skreśleń, aby  głos był ważny. W przypadku głosowań w systemie elektronicznym Komisja Skrutacyjna czuwa nad przebiegiem głosowania, informuje o technice głosowań, odczytuje wyniki głosowania oraz przedstawia je Przewodniczącemu Zebrania. Głos jest nieważny gdy liczba skreśleń jest mniejsza od określonej na karcie do głosowania lub gdy na karcie zostały poczynione dodatkowe adnotacje.
 2. Komisja skrutacyjna rozdaje delegatom karty do głosowania, zbiera karty do zamkniętych urn wyborczych wg listy obecności, przelicza głosy, ustala wyniki wyborów oraz przedstawia je Zjazdowi.
 3. Z przebiegu wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
 4. Komisja skrutacyjna w sporządzonym protokole określa:

1)    liczbę uczestników Zjazdu uprawnionych do głosowania,

2)    liczbę uczestników Zjazdu, którzy wzięli udział w głosowaniu,

3)    liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.

 

§ 19

 1. Wyboru prezesa ORA oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dokonuje się bezwzględną większością głosów.
 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów zarządza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

 

§ 20

Wybory członków pozostałych organów  Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz delegatów na Krajowy Zjazd dokonuje się  zwykłą większością głosów. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a ostatni z nich znajduje się na liście na miejscu dalszym niż przewiduje liczba miejsc do obsadzenia w danym organie izby lub liczba delegatów wybieranych na Zjeździe, zarządza się dodatkowe głosowanie dla rozstrzygnięcia, który (którzy) z kandydatów  zostaje wybrany.

 

§ 21

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Okręgowego Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

 

 

Rozdział V

Odwoływanie organów Okręgowej Izby Aptekarskiej,

członków organów oraz delegatów na zjazdy.

 

§ 22

 1. Odwołanie delegata na okręgowy zjazd aptekarzy następuje na rejonowym zebraniu aptekarzy bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danego rejonu wyborczego izby, posiadających czynne prawo wyborcze.
 2. Wniosek o odwołanie  delegata na okręgowy zjazd aptekarzy wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do okręgowej rady aptekarskiej przez co najmniej  1/5  członków rejonu wyborczego tego delegata.
 3. Okręgowa rada aptekarska, po rozpatrzeniu  wniosku, w drodze uchwały zwołuje w terminie 14 dni zebranie rejonu wyborczego, z terenu którego wpłynął wniosek.
 4. Odwołanie delegata na okręgowy zjazd aptekarzy pociąga za sobą utratę przez niego członkostwa w organach izby aptekarskiej oraz stanowisk funkcyjnych w tych organach.

 

§ 23

 1. Odwołanie członka organów  okręgowej izby aptekarskiej oraz delegata  na Krajowy Zjazd Aptekarzy może nastąpić na nadzwyczajnym okręgowym zjeździe aptekarzy, który podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów,  w obecności co najmniej  połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o odwołanie członka organów okręgowej izby aptekarskiej oraz delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy wraz z uzasadnieniem powinien być złożony  w okręgowej radzie aptekarskiej przez co najmniej 1/5 delegatów lub 1/5 członków okręgowej rady aptekarskiej.

 

§ 24

 1. Odwołania ze stanowisk funkcyjnych w organach okręgowej izby aptekarskiej (za wyjątkiem prezesa oraz okręgowego orzecznika odpowiedzialności zawodowej) może dokonać organ, który dokonał wybory na to stanowisko.
 2. Odwołania  ze stanowisk  prezesa okręgowej rady aptekarskiej oraz okręgowego orzecznika odpowiedzialności zawodowej może dokonać odpowiednio nadzwyczajny lub okręgowy zjazd aptekarzy, który podejmuje decyzję większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 25

Przyjęcie wniosków w sprawie odwoływania członków organów izb aptekarskich, delegatów na zjazd oraz ze stanowisk funkcyjnych odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

§ 26

Osobie, wobec której występuje się o odwołanie, należy umożliwić zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o odwołanie przed głosowaniem w tej sprawie.

 

§ 27

 1. Nadzwyczajny lub okręgowy zjazd aptekarzy może odwołać każdy organ  okręgowej izby aptekarskiej (poza okręgowym zjazdem aptekarzy) w całości, bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o odwołanie organu okręgowej izby aptekarskiej wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony okręgowej radzie aptekarskiej przez co najmniej połowę delegatów lub połowę członków okręgowej izby aptekarskiej.

 

§ 28

Głosowania zarządza oraz ogłasza ich wyniki Przewodniczący Zjazdu.

 

§ 29

 1. Głosowania przeprowadza oraz ustala ich wyniki komisja skrutacyjna.
 2. Z przebiegu głosowań komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
 3. Komisja skrutacyjna w sporządzonym protokole obowiązana jest określić:

·         liczbę uczestników Zjazdu uprawnionych do głosowania;

·         liczbę uczestników Zjazdu, którzy wzięli udział w głosowaniu;

·         liczbę głosów oddanych za i przeciw odwołaniu.

 

§ 30

Do ważności głosowania o odwołanie organów samorządu aptekarskiego, członków organów samorządu aptekarskiego oraz delegatów na zjazdy wymaga się tajności głosowania.

 

 

Rozdział VI

Wybory uzupełniające

 

§ 31

1.    Wybory uzupełniające delegata (ów) na Krajowy Zjazd Aptekarzy ogłasza okręgowa rada aptekarska w przypadku:

·         uzyskania informacji o wygaśnięciu mandatu,

·         odwołania delegata.

2.    Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywają się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu aptekarzy.

 

§ 32

 1. Wybory uzupełniające członków Okręgowej Rady Aptekarskiej ogłasza Okręgowa Rada Aptekarska w przypadku:
  • uzyskania informacji o wygaśnięciu mandatu,
  • odwołania członka.
 1. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywają się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu aptekarzy, z zastrzeżeniem przewidzianym w § 33.

 

§ 33

Wybory uzupełniające na stanowisko prezesa okręgowej rady aptekarskiej oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej odbywają się w czasie nadzwyczajnego lub okręgowego zjazdu aptekarzy.

 

§ 34

Do wyborów uzupełniających, o których mowa w § 31 –  33 stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału IV niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 35

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga Prezydium Okręgowego Zjazdu.

 

§ 36

1.    Z przebiegu obrad Okręgowego Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyny urzędowy dokument Zjazdu, spisany przez sekretarzy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół winien zawierać: datę, miejsce obrad,  liczby obecnych przedstawicieli i zaproszonych gości (według listy obecności), porządek obrad, przebieg wszystkich czynności obejmujących sprawy objęte porządkiem obrad, podjęte uchwały, zgłoszone wnioski i sprzeciwy, przebieg i wyniki głosowania, oświadczenia zgłoszone do protokołu, streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej uczestników. Podpisują go Przewodniczący i zastępcy oraz sekretarze Zjazdu. Protokół winien być sporządzony w ciągu siedmiu dni od daty Zjazdu. Jeden egzemplarz przesyła się do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

2.    Integralną część protokołu Okręgowego Zjazdu stanowią załączone: protokoły posiedzeń komisji, uchwały podjęte przez Zjazd, lista obecności uczestników i gości, listy wybranych: prezesa, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępców, członków okręgowej rady aptekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu aptekarskiego, delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

3.    Protokół  z Okręgowego Zjazdu jest jawny dla członków Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli naczelnych organów Izby Aptekarskiej.

 

§ 37

Uchwały podjęte przez Okręgowy Zjazd Prezes Rady przekazuje  odpowiednim instytucjom, organizacjom i urzędom.

 

§ 38

Regulamin obrad wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez VI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd  Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi tj. w dniu 3 grudnia 2011 r.

 

 
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.