Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komunikat w sprawie opłaty recyklingowej za używanie przy sprzedaży leków i innych artykułów sprzedawanych w aptekach lekkich toreb z tworzyw sztucznych


W nawiązaniu do Komunikatu Izby z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązku odpłatności  obejmującej opłatę recyklingową za używanie przy sprzedaży leków i innych artykułów sprzedawanych w aptekach lekkich toreb z tworzyw sztucznych, Okręgowa Izba Aptekarska informuje, iż do dnia 15 marca 2019 r. należy przekazać ustaloną i pobraną odpłatność w wysokości opłaty recyklingowej za lekkie torby z tworzyw sztucznych  sprzedanych w 2018 r. na oddzielny rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  nr 78 1540 1245 2056 4800 4789 0014

W przypadku uchybienia terminu płatności opłaty recyklingowej (dokonania wpłaty po dniu 15 marca 2019 r.) należy doliczyć do należności z tytułu opłaty recyklingowej ustawowe odsetki za opóźnienie i wykazać je na przelewie jako oddzielną pozycję.

Dokonując wpłaty należy wpisać na przelewie tytuł: opłata recyklingowa, regon apteki, rok pobrania opłaty (t.j. 2018r.) i np. ustawowe odsetki.

W przypadku, gdyby podmiot (apteka, hurtownia) ustaliła odpłatność za lekką torbę z tworzyw sztucznych na poziomie większym niż opłata recyklingowa, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wynosi 20 gr, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należy przekazać wyłącznie opłatę recyklingową w wysokości 20 gr od jednej torby.

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego  dokonywana na rzecz osób fizycznych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży, nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Izba informuje, iż nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji (poza wykazaniem sprzedaży na paragonie fiskalnym) sprzedawanych toreb lekkich z tworzywa sztucznego oraz sporządzania sprawozdań dla właściwych organów, jednakże mimo tego  sprzedaż i odprowadzanie opłaty recyklingowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego podlegać może kontroli przez Inspekcję handlową.

Zwrócić należy uwagę, iż od pobranej opłaty recyklingowej (20 gr) lub większej w przypadku naliczenia opłaty za lekką torbę z tworzyw sztucznych, naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 % i przelewany na konto właściwego urzędu skarbowego w terminach przekazywania podatku.

W przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Handlową sprzedaży lekkich toreb z tworzyw sztucznych bez odpłatności – pobierania opłaty recyklingowej organ kontrolujący może nałożyć karę administracyjną w wysokości od 500,- zł do 20.000,- zł. Opłata recyklingowa jest niejako podatkiem i stosuje się do niej odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej.

Przypomina się, iż bardzo lekka torba z tworzywa sztucznego poniżej 15 mikrometrów, tzw. „zrywki” może być bezpłatnie oferowana kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania towaru sprzedawanego luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi, a co za tym nie mogą być one stosowane w aptekach.

W razie wątpliwości co do przekazywania opłaty recyklingowej  można skontaktować się obsługą prawną Izby  w godzinach urzędowania Izby.

Opracowała: adwokat Alicja Rychlicka-Ziepult
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.