Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Ubezpieczenie OC farmaceuty dla członków OIA w Łodzi


P.T. Członkowie Okregowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi podjęła decyzję o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w zakresie OC w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. 

Zakres ubezpieczenia OC obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym:

 • wydaniem leku innego niż zamówiony,
 • OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych,
 • wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego, źle przechowywanego,
 • wydaniem leku w innej dawce niz przepisana na recepcie,
 • wynikła z przeniesienia chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych,
 • wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu wazności nie było większe niż 90 dni,
 • wydaniem leku na bazie sfałszowanej recepty (o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu),
 • wydanie leku innego niz na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej, o ile odpowiedzialnośc za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu,
 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 (w tym wykonywanie szczepień poza miejscem zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą),
 • wyrządzone pracodawcy (OC pracodawcy) z limitem 10.000 na jedno i wszystkie zdarzenia dla członka Izby,
 • wynikłe z naruszenia praw pacjenta 5000 EUR na jedno zdarzenie i 25.000 EUR na wszystkie zdarzenia dla członka Izby.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego.
 
Informuję, że ubezpieczenie obejmuje wyłącznie członków Izby, którzy regularnie opłacają składki członkowskie  i nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
 
Ze szczegółowymi postanowieniami polisy ubezpieczeniowej obejmującej wzmiankowane ubezpieczenie można zapoznać się w biurze OIA w Łodzi.
 
Z wyrazami szacunku
Paweł Stelmach
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi