Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Ubezpieczenie OC farmaceuty dla członków OIA w Łodzi


P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi podjęła decyzję o podpisaniu z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w zakresie OC w okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku (polisa seria ZM_T numer 286987044).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty i dotyczy farmaceutów, członków OIA w Łodzi, niezależnie od miejsca wykonywania zawodu.

Zakres ubezpieczenia OC obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w szczególności:

 • związane z wydaniem leku innego niż zamówiony,
 • związane z wydaniem leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej,
 • związane z wydaniem leku przeterminowanego, zepsutego, źle przechowywanego
 • związane z wydaniem leku w innej dawce niż przepisana na recepcie
 • w zakresie leków przygotowywanych (OC za produkt)
 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych
 • z tytułu wykonywania szczepień przez farmaceutów, w tym przeciwko COVID-19 (w tym wykonywanie szczepień poza miejscem zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą)
 • powstałe w mieniu znajdującym się w pieczy, osób objętych ubezpieczeniem
 • z tytułu wykonywania czynności zgodnie z art. 4 ustawy o zawodzie farmaceuty
 • wyrządzone pracodawcy z limitem 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
 • wynikłe z prowadzenia testów diagnostycznych w aptekach
 • wynikłe z naruszenia praw pacjenta (zgodnie z treścią Klauzuli nr 9) z limitem 5 000 euro na jedno zdarzenie i 25 000 euro na wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje również klauzulę OC najemcy ruchomości- limit 200 000 zł.

Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje również udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.), zwanej dalej "ustawa o chorobach zakaźnych” polegających na przeprowadzaniu zalecanych szczepień ochronnych.

Suma gwarancyjna oraz limity wynikające z polisy odnoszą się do wszystkich Ubezpieczonych łącznie.

Ze szczegółowymi postanowieniami polisy ubezpieczeniowej obejmującej wzmiankowane ubezpieczenie można zapoznać się w biurze OIA w Łodzi.

Szkody prosimy zgłaszać do InterPolska SA. Państwa opiekunowie:

Mateusz Rybak - tel. kom. 571 244 236; e-mail: mateusz.rybak@interpolska.pl
Agnieszka Przybył - tel. kom. 507 006 844;  e-mail: Agnieszka.Przybyl@interpolska.pl

Informuję, że ubezpieczenie obejmuje wyłącznie członków Izby, którzy regularnie opłacają składki członkowskie i nie mają zaległości za wcześniejsze okresy.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Konka
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.