Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Komisja Młodych Farmaceutów


Komisja Młodych Farmaceutów

SKŁAD
Przewodnicząca:
mgr farm. Aleksandra Piaskowska-Noga

Członkowie:
mgr farm. Natalia Kowalewska
mgr farm. Krzysztof Słomiak
mgr farm. Paulina Szymańska

Kontakt: mlodafarmacja@oia.lodz.pl

REGULAMIN KOMISJI MŁODYCH APTEKARZY


§ 1

Członków Komisji Młodych Aptekarzy powołuje i odwołuje ORA ustalając zakres działania komisji oraz powołuje ze swojego składu każdorazowo po rozpoczęciu kadencji jej przewodniczącego.

 


§ 2

Zadania Komisji Młodych Aptekarzy:

  • integracja środowiska aptekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem studentów farmacji oraz młodych aptekarzy;
  • promowanie działań Okręgowej Izby Aptekarskiej wśród farmaceutów oraz wśród studentów i przyszłych absolwentów farmacji;
  • prowadzenie profilu Okręgowej Izby Aptekarskiej na portalu społecznościowym Facebook;
  • współpraca z uczelniami medycznymi mająca na celu podnoszenie prestiżu zawodu farmaceuty;
  • współpraca z innymi Okręgowymi Izbami Aptekarskimi mająca na celu podnoszenie prestiżu zawodu farmaceuty.

 

§ 3

Komisja może występować do instytucji zewnętrznych w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania zadań za pośrednictwem ORA.
Biuro OIA przygotowuje dokumenty na potrzeby komisji i prowadzi wszelką niezbędną obsługę techniczną.
Komisja współpracuje z pozostałymi komisjami powołanymi przez ORA celem promowania ich działań oraz przekazywania informacji o ich działalności członkom OIA przy pomocy portalu społecznościowego Facebook.
Komisja organizuje otwarte spotkania tematyczne lub informacyjne ze studentami oraz farmaceutami.

 

§ 4

Posiedzenia komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu – z przerwą w okresie wakacji letnich.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji.


§ 5

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej komisji zwołuje jej przewodniczący.
Kolejne posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, lub na wniosek 1/3 członków ORA.
O terminie posiedzenia komisji należy powiadomić telefonicznie lub mailowo jej członków.
Posiedzeniami komisji kieruje przewodniczący, który uzgadnia porządek zebrania i stwierdza wymaganą obecność członków uprawniającą do podejmowania wniosków. Członkowie komisji mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku zebrania.
Członkowie komisji obowiązani są brać udział osobiście w posiedzeniach i pracach komisji. Członek obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu.
W przypadku nienależytego wykonywania obowiązków członka, komisja może zgłosić o odwołanie członka.
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć członkowie Rady i przewodniczący komisji Rady oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

§ 6

Wnioski i opinie komisji są ważne i mogą być przedstawione Radzie jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.
Wnioski są podejmowane zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw wnioskowi.
Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka komisji obecnego na posiedzeniu można przeprowadzić głosowanie tajne.

 

§ 7

1. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać:

  • kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego), miejsce i datę posiedzenia;
  • imiona i nazwiska członków komisji i innych osób, które brały udział w posiedzeniu;
  • porządek zebrania;
  • zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem zebrania, treść podjętych wniosków;
  • wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda, oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym wnioskom lub opiniom.

2. Przewodniczący jest zobligowany do przedstawienia wniosków i opinii komisji Okręgowej Radzie Aptekarskiej.
3. Protokół podpisuje przewodniczący, a parafuje protokolant i pozostaje on w aktach komisji. Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji komisji ponosi biuro OIA.


§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Okręgową Radę Aptekarską i obowiązuje do odwołania.