Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Składki członkowskie


Wysokość składek członkowskich:

1) pracownik zatrudniony w aptece/aptece szpitalnej/dziale farmacji szpitalnej/hurtowni/punkcie aptecznym – 40 PLN;
2) dla farmaceuty członka Izby pracującego w innych podmiotach niż wymienione w punkcie 1) – 25 PLN;
3) dla farmaceuty przebywającego na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, zasiłku opiekuńczym, zasiłku chorobowym, zasiłku rehabilitacyjnym bądź świadczeniu przedemerytalnym – (odpowiadającej przybliżonej wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej) – 15 PLN.

Szczegóły - patrz uchwała poniżej.

 ---------------------------------------------------

Kasa Izby czynna:
poniedziałek 9.00 - 16.30
wtorek-piątek 8.00 - 15.30

Konto:
Bank Pekao S.A. VI Oddział w Łodzi
06 1240 3031 1111 0000 3426 7424

Waldemar Pomykalski
informatyk@oia.lodz.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR IX/8/2023
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie: składek członkowskich  na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Działając na podstawie art. 29 pkt 3 w zw. z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1850) Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi uchwala co następuje:

§ 1

Wysokość miesięcznych składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi wynosi:

1) dla właściciela/współwłaściciela apteki/hurtowni/punktu aptecznego/kierownika/farmaceuty zatrudnionego w aptece/aptece szpitalnej/dziale farmacji szpitalnej/hurtowni/punkcie aptecznym – 40 PLN;

2) dla farmaceuty członka Izby pracującego w innych podmiotach niż wymienione w punkcie 1) – 25 PLN;

3) dla farmaceuty przebywającego na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, zasiłku opiekuńczym, zasiłku chorobowym, zasiłku rehabilitacyjnym bądź świadczeniu przedemerytalnym – (odpowiadającej przybliżonej wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej) – 15 PLN.

§ 2

W przypadku zbiegu kilku tytułów, farmaceuta opłaca najwyższą składkę.

§ 3

 1. Zwalnia się z opłacania składek członkowskich emerytów i rencistów, którzy nie świadczą pracy zawodowej - po pisemnym zawiadomieniu Izby.
 2. Zwalnia się z opłacania składek członkowskich farmaceutów
  - pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  - przebywających na urlopie wychowawczym, w czasie którego nie świadczą pracy zawodowej,
  na czas trwania udokumentowanej przerwy powyżej 30 dni w wykonywaniu zawodu.

§ 4

 1. Farmaceuci, którzy zgłoszą zmianę swojego statusu do 15 dnia danego miesiąca włącznie, opłacają składkę członkowską zgodnie z nabytymi prawami do zniżki lub zwolnienia z opłat, zaś po 15 dniu danego miesiąca – składkę w pełnej wysokości.
 2. Farmaceuci, którzy:
  - wpisali się na listę członków do 15 dnia danego miesiąca włącznie, opłacają składkę w pełnej wysokości,
  - wpisali się na listę członków po 15 dniu danego miesiąca, opłacają składkę członkowską od następnego miesiąca.
 3. Farmaceuci, wobec których zapadła decyzja o zwolnieniu z płacenia składek członkowskich, zachowują nabyte prawa do czasu ustania okoliczności będących przyczyną zwolnienia.

§ 5

 1. Składka powinna być wpłacana do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy.
 2. W przypadku zaległości w płatnościach, wpłacone kwoty w pierwszej kolejności będą zaliczane na poczet składek najwcześniej wymagalnych.

§ 6

W przypadku zaległości w płatnościach powyżej 24 miesięcy, Rada może podjąć uchwałę o skreśleniu członka Izby z rejestru farmaceutów.

§ 7

Traci moc uchwała nr 332 Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 18 listopada 2021 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Sekretarz

mgr farm. Julita Gajdzicka

Prezes

mgr farm. Łukasz Konka

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 332
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 18 listopada 2021 r.


w sprawie: składek członkowskich  na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Działając na podstawie art. 29 pkt 3  w zw. z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1850) Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi uchwala co następuje:


§ 1

Wysokość miesięcznych składek członkowskich płaconych przez farmaceutów na rzecz OIA w Łodzi wynosi:

Właściciel/ współwłaściciel apteki/hurtowni/punktu aptecznego   35,00 PLN
Kierownik/farmaceuta zatrudniony w aptece/aptece szpitalnej/
dziale farmacji szpitalnej/hurtowni/punkcie aptecznym
  35,00 PLN
Farmaceuta członek Izby pracujący w innych podmiotach niż:    
aptece/szpitalu/hurtowni/punkcie aptecznym    20,00 PLN  


§ 2

 1. W przypadku zbiegu kilku tytułów, członek OIA opłaca najwyższą składkę.

§ 3

 1. Przerwa powyżej 30 dni w wykonywaniu zawodu spowodowana: pozostawaniem bez pracy i rejestracją w Państwowym Urzędzie Pracy, urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym, długotrwałą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie zawodu - po wiarygodnym udokumentowaniu powyższych przyczyn – zwalnia na czas jej trwania z obowiązku opłacania składek za powyższy okres.
 2. Zwalnia się z opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu aptekarskiego emerytów i rencistów, którzy nie świadczą pracy zawodowej - po pisemnym zawiadomieniu izby.

§ 4

 1. Członkowie Izby zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania Izby o każdorazowej zmianie miejsca pracy, zaistnieniu przerwy w świadczeniu pracy skutkującej zmianą wysokości składki członkowskiej.
 2. Brak powiadomienia powyżej 3 miesięcy o okolicznościach opisanych w ust. 1 skutkuje naliczaniem składek w niezmienionej wysokości za powyższy okres do dnia powiadomienia OIA w Łodzi.

§ 5

 1. Składka powinna być wpłacana do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy.
 2. W przypadku zaległości w płatnościach, wpłacone kwoty w pierwszej kolejności będą zaliczane na poczet składek najwcześniej wymagalnych.
 3. W przypadku zaległości w płatnościach powyżej 24 miesięcy, Rada może podjąć uchwałę o skreśleniu członka Izby z rejestru farmaceutów
   

§ 6

Traci moc uchwała nr 11 XX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 03.03.2018 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Sekretarz ORA

mgr farm. Izabela Gołota

Prezes ORA

mgr farm. Paweł Stelmach

__________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 11
XX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 3 marca 2018 r.

w sprawie: składek członkowskich  na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Działając na podstawie art. 27 pkt 2  w zw. z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1496) XX Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi uchwala co następuje:

§ 1

Wysokość miesięcznych składek członkowskich na rzecz OIA w Łodzi wynosi:

Właściciel/ współwłaściciel apteki/hurtowni/punktu aptecznego   45,00 PLN
Kierownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego    35,00 PLN
Farmaceuta zatrudniony w aptece/hurtowni/punkcie aptecznym   25,00 PLN
Farmaceuta członek Izby pracujący w innych podmiotach niż:    
aptece/hurtowni/punkcie aptecznym    15,00 PLN  
Farmaceuta odbywający przeszkolenie uzupełniające   10,00 PLN

§ 2

 1. W przypadku zbiegu kilku tytułów, członek OIA opłaca najwyższą składkę.
 2. Właściciele aptek pełniący funkcję kierownika w aptece, zobowiązani są do płacenia składki w wysokości ustalonej dla kierownika tj. 35,00 zł. miesięcznie.

§ 3

 1. Przerwa powyżej 30 dni w wykonywaniu zawodu spowodowana: pozostawaniem bez pracy i rejestracją w Państwowym Urzędzie Pracy, urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym, długotrwałą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie zawodu - po wiarygodnym udokumentowaniu powyższych przyczyn – zwalnia na czas jej trwania z obowiązku opłacania składek.
 2. Zwalnia się z opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu aptekarskiego emerytów i rencistów, którzy nie świadczą pracy zawodowej - po pisemnym zawiadomieniu izby.

§ 4

 1. Członkowie Izby zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania Izby o każdorazowej zmianie miejsca pracy, zaistnieniu przerwy w świadczeniu pracy skutkującej zmianą wysokości składki członkowskiej.
 2. Brak powiadomienia powyżej 3 miesięcy o okolicznościach opisanych w ust. 1 skutkuje naliczaniem składek w niezmienionej wysokości za okres do dnia powiadomienia OIA w Łodzi.

§ 5

Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 12 miesięcy, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego  
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 6

Tracą moc uchwały:

 • nr 162 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi z dnia 01.09.2005 r.,
 • nr 10 XIV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 06.03.2010 r.,
 • nr 82 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi z dnia 21.03.2013 r..

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.


      SEKRETARZ ZJAZDU                              PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU
      mgr farm. Joanna Mazur                         mgr farm. Izabela Kromkowska

__________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 12
XX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 3 marca 2018 r.

w sprawie: umarzania i rozkładania na raty składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Działając na podstawie art. 27 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) XX Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi upoważnia Okręgowa Radę Aptekarską do:

 1. Umarzania w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami dotyczącymi farmaceuty, składek członkowskich na rzecz Izby w części ponad kwotę przekazywaną na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej.
 2. Rozłożenia zaległości z tytułu składek członkowskich na raty uwzględniające sytuację zdrowotną i finansową dłużnika.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


      SEKRETARZ ZJAZDU                              PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU
      mgr farm. Joanna Mazur                         mgr farm. Izabela Kromkowska

__________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 82
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 21 marca 2013 r.

 

w sprawie: składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi 

 

Działając na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi postanawia dostosować do sytuacji ekonomicznej członków Izby wysokość składek i uchwala co następuje:

 

§ 1

Wysokość miesięcznych składek członkowskich na rzecz OIA w Łodzi wynosi:

 • Właściciel/ współwłaściciel apteki/hurtowni/punktu aptecznego 45,00 PLN
 • Kierownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 35,00 PLN
 • Farmaceuta zatrudniony w aptece/hurtowni/punkcie aptecznym 25,00 PLN
 • Farmaceuta odbywający przeszkolenie uzupełniające 15,00 PLN
 • Farmaceuta członek Izby pracujący w innych podmiotach niż aptece/hurtowni/punkcie aptecznym 15,00 PLN

Farmaceuta pozostający bez pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy 10,00 PLN

§ 2

W przypadku zbiegu kilku tytułów, członek OIA opłaca najwyższą składkę.

 

§ 3

Przerwa w wykonywaniu zawodu spowodowana: urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym, długotrwałą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie zawodu po wiarygodnym udokumentowaniu tych przyczyn – zwalnia na czas jej trwania z obowiązku opłacania składek.

 

§ 4

Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3 miesiące, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

 

§ 5

Traci moc uchwała: 

nr 227 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2005 r.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

  

UCHWAŁA NR 147
z dnia 22 marca 2012 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

 

w sprawie: składek członkowskich  na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi 

 

Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) oraz Uchwały Nr VI/27/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dn. 22.01.2012 r. postanawia co następuje: 

 • zwalnia się z opłacania składek członkowskich  na rzecz samorządu aptekarskiego emerytów i rencistów, będących członkami Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, którzy nie świadczą pracy zawodowej,
 • uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA nr 10
XIV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 6 marca 2010 r.

 

w sprawie: składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

 

XIV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Łodzi działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) postanawia co następuje:

 

§ 1

Wysokość miesięcznych składek członkowskich na rzecz OIA w Łodzi wynosi:

 

 • Właściciel/ współwłaściciel apteki/hurtowni/punktu aptecznego 45,00 PLN
 • Kierownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 35,00 PLN
 • Pracownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 25,00 PLN 
 • Farmaceuta odbywający przeszkolenie uzupełniające 15,00 PLN
 • Farmaceuta – członek Izby nie pracujący w aptece/hurtowni/punkcie aptecznym 15,00 PLN
 • Emeryt niepracujący (składka dobrowolna) 1,00 PLN

 

§ 2

W przypadku zbiegu kilku tytułów, członek OIA opłaca najwyższą składkę.

 

§ 3

Przerwa w wykonywaniu zawodu spowodowana: urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym, długotrwałą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie zawodu po wiarygodnym udokumentowaniu tych przyczyn – zwalnia na czas jej trwania z obowiązku opłacania składek.

 

§ 4

Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3 miesiące, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

§ 5

Tracą moc uchwały:

nr 5 IV Okręgowego Zjazdu Farmaceutów OIA w Łodzi z dnia 20 grudnia 2003 r.

nr 19 V Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego OIA w Łodzi z dnia 8 grudnia 2007 r.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

W przypadku uregulowania składek do końca 2010 r. przed dniem podjęcia Uchwały nie ma obowiązku wnoszenia dopłat.

 

 

   _________________________________________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA Nr 19
V Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
8 grudnia 2007 r.

 

w sprawie: zmiany wysokości składek członkowskich

 

V Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd OIA w Łodzi działając na podstawie art. 27 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 19.04.1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. Nr 9 z 2003 r. poz. 108 ze zm.), uzupełnia Uchwałę Nr 5 IV Okręgowego Zjazdu Farmaceutów OIA w Łodzi z dnia 20 grudnia 2003 r. w ten sposób, że postanawia:

Obniżyć składkę członkowską dla aptekarzy – właścicieli aptek pełniących funkcję kierownika w aptece, do wysokości ustalonej dla kierownika apteki tj. 30,00 zł miesięcznie.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5 Okręgowego Zjazdu Farmaceutów OIA w Łodzi z dnia 20 grudnia 2003 r. pozostają w mocy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA Nr 162
z dnia 1 września 2005 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

 

 

w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek członkowskich

 

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi postanawia:

 

1. Wyrazić zgodę na rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek na rzecz samorządu aptekarskiego przy przyjęciu poniższych zasad:

zaległości do 500 zł - 2 raty 

zaległości 501 - 1000 zł - 4 raty 

zaległości 1001 - 1500 zł - 6 rat

zaległości 1501 - 2000 zł - 8 rat

zaległości 2001 - i więcej - 10 rat

 

płatnych do dnia ostatniego każdego miesiąca, począwszy od października 2005 r. 

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi OIA i głównej księgowej OIA. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  _________________________________________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA NR 5
IV Okręgowego Zjazdu Farmaceutów
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2003 r.

 

w sprawie: składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. Nr 141, poz. 1181 z 2002 r.) IV Okręgowy Zjazd Farmaceutów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi uchwala co następuje:

 

§ 1

Wysokość miesięcznych składek członkowskich na rzecz OIA w Łodzi wynosi:

 • Właściciel/ współwłaściciel apteki/hurtowni/punktu aptecznego 40,00 zł
 • Kierownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 30,00 zł
 • Pracownik apteki/hurtowni/punktu aptecznego 20,00 zł
 • Praktykant 10,00 zł
 • Farmaceuta – członek Izby nie pracujący w aptece/hurtowni/punkcie aptecznym 10,00 zł
 • Emeryt niepracujący (składka dobrowolna) 1,00 zł

 

§ 2

W przypadku zbiegu kilku tytułów, członek OIA opłaca najwyższą składkę.

 

§ 3

Przerwa w wykonywaniu zawodu spowodowana: utratą pracy, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym długotrwałą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie zawodu po wiarygodnym udokumentowaniu tych przyczyn zwalnia na czas jej trwania z opłacania składek.

 

§ 4

Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3-mce, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA NR 115
z dnia 11.07.2002 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

 

§ 1

Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. Nr 41, poz. 179 z późn.zm.) Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi uchwala interpretację zapisu § 1 wiersz 2 Uchwały Nr 3 Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 10.03.2001 r.

w sprawie składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.

 

Zapis „Właściciel/współwłaściciel apteki/hurtowni” oznacza: 

właściciela, współwłaściciela, wspólnika spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na ilość udziałów, wkładów lub akcji.