Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Dokumenty potrzebne do uzyskania prawa wykonywania zawodu (PWZ)


Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu:

  • skan wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty – proszę pobrać>>>,
  • skan orzeczenia lekarskiego pobranego ze strony>>> lub uzyskanego na potrzeby zakładu pracy (inne niż dla celów sanitarno-epidemiologicznych i inne niż wydane w celu rozpoczęcia stażu w aptece),
  • skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku farmacja,
  • skan informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu lub taką informację uzyskaną drogą elektroniczną (https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web). Proszę przesłać całość tzn. trzy pliki: plik podpisu kwalifikowanego (.xades), plik .pdf oraz plik .xml,
  • podpisany skan klauzuli RODO proszę pobrać>>>,
  • zdjęcia paszportowe 1 szt. papierowa + w formie elektronicznej w formacie jpg (wymiary 3,5 x 4,5 cm). Można to zrobić za pomocą poczty lub osobiście wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki na listy przy bramie wjazdowej do siedziby OIA w Łodzi, ul. Julianowska 12.

Dokumenty można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres mailowy biuroizby@oia.lodz.pl lub na profil zaufany /OIA_w_Lodzi/Skrytka ESP

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1850)
Orzeczenie lekarskie - PWZ (76,5 KB)
Kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty (43,5 KB)
RODO klauzula informacyjna dla farmaceuty (37 KB)
Formularz "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu (384 KB)