Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Odpady


I. Odpady

"ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. ZA 2017 ROK TERMIN SKŁADANIA: do 15 marca 2018 roku !".

źródło: informacja opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego http://www.bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/sprawy/item/369
Druki sprawozdawcze do pobrania znajdują się poniżej.

Wytwórcy odpadów, którzy nie gospodarują w inny sposób odpadami (przekazują je uprawnionym firmom zewnętrznym), wypełniają i przekazują marszałkowi Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów (Tabela A i B) oraz Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

Dodatkowe informacje: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wydział Opłat Środowiskowych, Al. Piłsudskiego 8. 90-051 Łódź, V piętro, pokój 501, 502 i 506

tel: 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53; 42 663 34 97; 42 291 97 94; 42 663 35 46, fax (+42) 663-35-32; e-mail: odpady@lodzkie.pl


II. Emisja gazów lub pyłów do powietrza lub ewentualnie inne rodzaje korzystania ze środowiska

"Podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku (czyli opłata należna za 2017 rok powinna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2018 roku i w tym samym terminie powinien zostać złożony wykaz).
Zaznaczyć należy, iż podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazu zawierającego informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa.
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł za dany komponent środowiska.
Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak podmiotu z obowiązku przesłania wykazu".

źródło: informacja opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego ( http://www.bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/sprawy/item/364 )

Aktualne wzory wykazów, stawki opłat i wzór formularza opłatowego które obowiązują przy rozliczeniu emisji gazów lub pyłów w 2018 roku (za 2017 rok).

Informacji dotyczących spraw związanych z emisją gazów lub pyłów do powietrza udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
tel. 42 663 34 64 - powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat piotrkowski
tel. 42 663 34 97 - powiat łódzki grodzki, jednostki spoza województwa łódzkiego, powiat poddębicki
tel. 42 663 35 39 - powiat radomszczański, powiat wieluński
tel. 42 663 35 40 - powiat łódzki grodzki
tel. 42 663 35 42 - powiat zgierski, PKP
tel. 42 663 35 43 - powiat bełchatowski, powiat tomaszowski
tel. 42 663 35 45 - powiat wieruszowski, powiat zduńskowolski, powiat łaski
tel. 42 663 35 46 - powiat rawski, powiat łęczycki
tel. 42 663 35 47 - powiat kutnowski
tel. 42 663 35 48 - powiat łódzki grodzki, powiat łowicki, powiat brzeziński
tel. 42 663 35 49 - powiat łódzki grodzki
tel. 42 663 35 89 - powiat opoczyński, powiat sieradzki
tel. 42 663 36 53 - powiat łódzki wschodni, powiat skierniewicki

e-mail: emisja@lodzkie.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (449 KB)

Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)

Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)