Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Ubezpieczenie OC farmaceuty dla członków OIA w Łodzi


Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi podjęła decyzję o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w zakresie OC w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym szkody związane z:

  • wydaniem leku innego niż zamówiony,
  • OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych,
  • wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego,
  • wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni,
  • wydaniem leku na bazie sfałszowanej recepty (o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu),
  • wydaniem leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej (o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu),
  • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
  • wyrządzone w związku z wykonywaniem badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie członków Izby, którzy regularnie opłacają składki członkowskie  i nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Ze szczegółowymi postanowieniami polisy ubezpieczeniowej obejmującej wzmiankowane ubezpieczenie można zapoznać się w biurze OIA w Łodzi.
UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI